MENU
605-056-971
kontakt@lesnakraina.net.pl

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW KARNAWAŁOWYCH
SALA ZABAW "LEŚNA KRAINA"

 1. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Wypożyczający, dokonujący wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
 3. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem Wypożyczalni adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia oraz kaucję zwrotną. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju. Kaucję Wypożyczający wypłaca w momencie odbioru stroju z wypożyczalni.
 4. Strój uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren Wypożyczalni.
 5. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).
 6. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 3 dni (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 dzień).
 7. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje tzw. "umowne 3 dni wypożyczenia" tj. kostium jest odbierany dzień przed balem i oddawany dzień po balu.
 8. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek.
 9. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do Wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z Wypożyczalnią ( w przypadku nie dokonania zwrotu stroju, zwrócenia w terminie późniejszym, niż został ustalony w chwili wypożyczenia lub/i zwrócenia niekompletnego bądź zniszczonego stroju).
 10. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.
 11. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.
 12. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny szkód.
 13. Za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju. W przypadku, gdy zwłoka będzie dłuższa niż 3 dni, Strój uważa się za sprzedany, a  pobrana kaucja przez wypożyczalnię nie podlega zwrotowi.
 14. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia).
 15. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia stroju w sytuacji, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, iż jego naprawa stanie się nieopłacalna.
  W takim przypadku Wypożyczający nie otrzymuje kaucji zwrotnej.
 16. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 17. Niniejszy Regulamin  jest ogólnie dostępny w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej www.lesnakraina.net.pl

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy